đồ gốm cổ

.

Tìm hiểu đồ gốm thời Minh ( Trung Quốc )

Tìm hiểu đồ gốm thời Minh ( Trung Quốc ) Tìm hiểu đồ gốm thời Minh ( Trung Quốc )

Năm 1368 Chu Nguyên Chương nổi dậy lật đổ đế chế ngoại tộc Nguyên, lên ngôi Hoàng đế, đặt niên hiệu là Hồng Vũ, đổi quốc hiệu là Minh, đóng đô ở Nam Kinh. Sau khi nhà Minh đóng đô ở Nam Kinh thì lò Ngự (lò chế đồ cho nhà vua) cùng được xây ...