giá bán tượng cá chép hóa rồng

.

Tượng sứ cá chép hóa rồng

Tượng sứ cá chép hóa rồng Tượng sứ cá chép hóa rồng

Cá chép hóa rồng vì vậy biểu trưng cho sự can đảm, may mắn, trót lọt, thành công, chiến thắng! Cả bầy cá chép con nào cũng muốn vượt qua Vũ Long Môn, bởi chúng biết hễ vượt qua được cửa đó, chúng sẽ từ những con cá chép tầm thường trở thành con rồng siêu ...