thông tin gốm sơ sử

.

Tìm hiểu gốm sơ sử

Tìm hiểu gốm sơ sử Tìm hiểu gốm sơ sử

Gốm tiền sơ sử có đặc trưng chung: Thô về chất liệu, đơn giản về loại hình, kỹ thuật chế tạo chủ yếu bằng tay hay giải cuộn kết hợp bàn xoay. Hoa văn trang trí có các loại văn đập, văn thừng, văn dấu nan đan, văn khắc vạch, hoa văn hình học nhưng ...